DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com

WSZYSCY SĄ ZGODNI, ŻE TROSKA O ŚRODOWISKO
JEST RZECZĄ NIEZBĘDNĄ.

Picture

Odpowiedzialność za wychowanie młodych    ludzi oraz lepsze chyba niż gdziekolwiek indziej możliwości bliskiego obcowania z przyrodą stały    się bezpośrednim   powodem  do podjęcia przez nas działań o tematyce ekologicznej.

Picture
www.naszaekologiasp12.weebly.com

Głównym  celem  Naszych Działań
jest  rozbudzanie u dzieci potrzeby kontaktu z  przyrodą oraz kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna. 

Picture


Zadaniem nadrzędnym  jest uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska  i zapobieganie jego  dewastacji,  rozwijania  odpowiedzialności i potrzeby  reagowania na problemy ekologiczne,  zachęcanie do aktywnej  obecności we własnym środowisku.  Uzmysłowienie,  że  troska  o  przyrodę  jest  troską  o  nas  samych  i nasze  spokojne  życie.Picture
                                                          Polityka Środowiskowa
                             Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie

    Jesteśmy szkołą przyjazną środowisku a tym samym całej społeczności szkolnej i lokalnej. Działamy w myśl edukacji dla zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu udaje nam się łączyć zagadnienia z zakresu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiska naturalnego.

    Stwarzamy naszym uczniom warunki do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy i nauki a także do aktywnego i efektywnego odpoczynku, promując zdrowy styl l życia. Ucząc tolerancji i szacunku dla samego siebie i innych pragniemy, aby młody człowiek kończący naszą szkołę był otwarty na nowe doświadczenia, świadomy swojej wartości, rozumiejący potrzebę troski o środowisko naturalne i chętny do działań na rzecz poszanowania przyrody i środowiska.

    Realizując politykę środowiskową naszej szkoły, kierujemy się następującymi celami:

 - Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 - Zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, zmianami korzystnymi i niekorzystnymi wprowadzonymi przez człowieka, ochroną środowiska.
- Uczestnictwo w projektach i programach o charakterze ekologiczno-przyrodniczym.
- Propagowanie idei Ligi Ochrony Przyrody.
- Popularyzacja wartości i postaw przyjaznych środowisku.
- Podejmowanie działania na rzecz środowiska lokalnego (np.: wyrabianie nawyku segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z surowców).
- Przygotowanie do udziału w konkursach ekologicznych.
- Wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
- Integrowanie uczniów z różnych klas wykazujących wspólne zainteresowania.
- Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
- Budzenie szacunku dla wszystkich form życia.
- Udział w akcjach o tematyce ekologicznej.

Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 12 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie zaangażowani są w realizację niniejszej polityki środowiskowej.
Polityka środowiskowa jest dostępna wszystkim zainteresowanym.

                                                               Zespół redagujący stronę:

Picture
 • Katarzyna Kruk - Adamska - koordynator działań w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju, koordynator konkursu Oszczędzam energię - chronię klimat, nauczyciel języka polskiego, opiekun Koła Przyjaciół Zwierząt.
 • Julita Wójcik - koordynator konkursu Oszczędzam energię - chronię klimat, nauczyciel wspomagający, opiekun Koła Ekologicznego, autor graficzny - logo strony.
 • Katarzyna Tuczyńska - opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel wspomagający.
 • Ewelina Kujawa - nauczyciel języka polskiego.
 • Danuta Stach - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
 • Elżbieta Kaźmierczak - nauczyciel nauczania zintegrowanego, autor graficzny projektu strony, administrator strony.


 • Małgorzata Złotkowska - nauczyciel świetlicy, redaktor Gazetki szkolnej.
 • Beata Wielgosińska - nauczyciel przyrody, opiekun Koła Przyrodniczego.
 • Małgorzata Białęcka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, opiekun Koła Kynologicznego.
 • Małgorzata Rekusz - nauczyciel nauczania zintegrowanego, redaktor Gazetki szkolnej.
 • Jolanta Żelazowska - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
 • Anna Młodawska - kierownik Świetlicy szkolnej, koordynator programu - Szklanka mleka i Owoce w szkole.
 • Edyta Wojtalik  - nauczyciel wspomagający.

www.sp12.master.pl
kliknij

Picture