DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  www.naszaekologiasp12.weebly.com
Picture
                                                          „ Głogowska Akademia Marzeń-
          wyrównywanie szans edukacyjnych w  szkołach  podstawowych w Głogowie- etap I ”

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    Cele projektu:
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć wyrównawczych, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia niepełnosprawnego, wyrównywanie szans poprzez organizację wsparcia specjalistyczno-pedagogicznego, rozwój kompetencji kluczowych poprzez organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z zaburzeniami mowy.

    Do kogo jest adresowany projekt?
Uczestnikiem projektu może zostać uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie, Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie, który osiąga niskie wyniki w nauce, uczeń wymagający wsparcia,  bądź też taki, który chce rozwijać swoje talenty w dziedzinach humanistycznych lub ścisłych. Projekt obejmie 584 uczniów.

    Co oferujemy uczestnikom?

1. zajęcia specjalistyczne – służące wpajaniu prospołecznych postaw i uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach
2. zajęcia logopedyczne – kształtujące prawidłową wymowę poprzez korygowanie zaburzeń wad wymowy,
3. koła zainteresowań – ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych), nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych oraz zajęć rozwijających wyobraźnię i zdolności manualne.,
4. zajęcia wyrównawcze – służące uzupełnieniu braków w wiadomościach, utrwaleniu bieżącego materiału.

                                                            Zobacz stronę projektu: www.projektefs.weebly.com